През следващата учебна 2024-2025 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово кандидат-студенти и студенти по две медицински специалности. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

За учебната 2024-2025 година се отпускат една стипендия по специалността „Медицински лаборант“ и две по специалността „Медицинска сестра“. Определеният размер на стипендиите за обучаващите се е в размер на 500 лева. Община Генерал Тошево ще приема документите от студенти и кандидат-студенти за отпускането на стипендия от 1 юли до 31 август.

Средствата ще се отпускат на месечна база за целия срок на обучение, с изключение на месеците юли и август. Кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на община Генерал Тошево; да са записани в поне първата си академична година и да учат редовно или задочно във висши учебни заведения, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация; ако в момента на подаване на документите са записани втора или последваща година на обучение, общият им успех от положените изпити през предшестващия семестър трябва да е не по-малък от „добър 4.00“; за новоприети студенти успехът от дипломата за средно образование също трябва да е не по-нисък от „добър 4.00“.

Целта на инициативата на Община Генерал Тошево е да подпомага и стимулира младите хора в общината, както и да им даде възможност да работят в полза на местната общност.

Вижте условията ТУК.