Областният управител на Пазарджик Трендафил Величков връща като незаконосъобразно последното решение на Общинския съвет, отнасящо се до Соларния парк. То бе гласувано на сесията на градските съветници на 24 мрт.

С решението бе одобрен доклад за получена оферта за изпълнение на дейностите, свързани с изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели, разположена в един от поземлените имоти в Индустриалната зона, предвидени за Соларния парк. На управителя на общинското предприятие "Пазарджик Солар Сити" адвокат Антони Върбев бе възложено да сключи договор с фирма-изпълнител.

Величков обаче посочва редица слабости на това решение, с които аргументира заповедта за връщането му за ново обсъждане и гласуване. От представените документи е установено, че тази точка не е била включена в дневния ред и е влязла в него като извънредна. А материалите по нея не са разгледани от постоянните комисии. В доклада на управителя Антони Върбев е посочен само размерът на ценовото предложение в офертата, без да е придружен с подробна финансова обосновка за заявената от вносителя на офертата сума.

От материалите преди решението, както и в самия протокол от проведеното заседание липсват ясни мотиви, както и информация по какъв начин и с какви средства ще бъдат финансирани заложените 3 дейности: проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия.

Нито от самото решение, нито от съпътстващата документация става ясно при сключване на договор какъв ще е източникът на финансиране и как и от къде ще бъдат набавени средствата за финансиране на заложените в поканата и подадената оферта дейности по проектиране, строително-монтажни работи и осъществяване на авторски надзор за изграждане на една централа за производство на електрическа енергия от фотоволтаични преобразуватели.

В аргументите към заповедта се казва още, че е неправилно твърдението, че общинското търговско дружество „Пазарджик Солар Сити“ не е публичен възложител, с което бе обяснено защо процедурата не е проведена по Закона за обществените поръчки, а поканата за набиране на изпълнители е качена на сайта на Общината. От Областната управа считат, че така проведената процедура е незаконосъобразна и не може да бъде основание за възлагане на поръчка.

Решението следва да се преразгледа в 14-дневен срок, казва се още в заповедта.