Във връзка с отправено питане към кмета на Община Русе по повод финансово договори за доставка на горива, Наталия Кръстева публикуван във фейсбук заедно с отговора на общината и доказателство за основанията за критичната й позиция. Зам.-председателят на Общински съвет - Русе и зам.-председател на групата общински съветници от ПП ГЕРБ Кръстева написа следното /публикуваме поста без редакторска намеса/ : 

Както обещах в своя публикация от 07.07. по повод депозираното от мен питане до Община Русе и получения отговор на сесията на общинския съвет на 14.07., го публикувам в цялост.


В същия пост, заявих, че обичам интелигентните спорове, в които опонентите се оборват с аргументи и факти! Споменах също, че интелигентният човек е готов да промени позицията и мнението си, ако получи достатъчно добри аргументи на поставените въпроси!
За жалост такива в отговора не съществуват!  И за да съм коректна, ще се мотивирам, въпреки публично отправеното от кмета твърдение, че с питането си насаждам внушения!

Ето и аргументите ми, които са в подкрепа на това, че отговора на
общината е несъстоятелен:
Почти навсякъде в отговора с дебело подчертан (BOLD) текст пише, че нито „Милков 63" ЕООД, нито „Униброкс" ЕООД са оферирали цени на горива, отстъпки и др., не са подавали оферти до Община Русе, съдържащи предложения за търговска отстъпка при доставка на горива, не са подавали оферти до Община Русе, съдържащи предложения за цени на гориво за отопление, не са подавали оферти до Община Русе, съдържащи предложения
за цени на дизелово гориво, както и че “Офертата за борсово представителство на „Униброкс" ЕООД е по- изгодна от тази на „Милков 63" ЕООД.“
Това са неистински твърдения!

Основавайки се на опита, който има и на сключените от него борсови договори с аналогични ценови нива,  „Милков 63" ЕООД е подал оферта с вх. № 30-7214-2/10.12.2020 год., в която е посочен срок на нейната валидност до 31.12.2021 год. В тази оферта са посочени
отстъпките/надценките, които биха могли да се постигнат в цената на съответното гориво при сключване на борсовите договори.
 Интересно защо в отговора на общината, на принципа “copy-paste”, постоянно се дават едни и същи странни обяснения, все едно тази оферта за общината не съществува!

Не отговаря на истината и следното твърдение в обясненията на общината: „Тук следва да се отбележи, че това са офертите, подадени от двамата тьрговци до Община Русе и те касаят единствено размера на комисионното възнаграждение. Противно на информацията, изложена във Вашето питане, нито „Милков 63" ЕООД, нито „Униброкс" ЕООД са оферирали
цени на горива, отстъпки и др.“ - край на цитата.
Считам, че вместо да се правят неистински внушения от страна на Община Русе, щеше да е по- добре чрез справка по преписката в деловодството, да бяха изискали подадената от Милков 63" ЕООД оферта с вх. № 30-7214-2 от 10.12.2020 год.! Цитирането на членове от Закона за обществените поръчки и на членове от Правилника на Софийска стокова борса, касаещи реда за провеждане на борсови сесии, въобще не дават отговор на поставените от
мен конкретни въпроси!

Съгласна съм единствено, че борсовите договори на Община Русе са сключени по правилата на Софийска стокова борса, но отново твърдя, че условията в тях не са изгодни за Общината, имайки предвид високите цени, при които са сключени тези договори.

Във въпросната оферта на Милков 63" ЕООД с вх. № 30-7214-2/10.12.2020 год. той предлага отстъпка от цената на горивата на дребно в размер на минимум 4% . Много странно, защо общината възлага чрез Поръчка-спецификация за този вид гориво, „Униброкс“-ЕООД  да сключи борсов договор  с отстъпка в размер на минимум 2% , след като "Милков
63" ЕООД е предложили в неговата оферта минимум 4% ? Отделно от това „Униброкс“ЕООД, както твърди общината в отговора,  изобщо не предлага отстъпки в цената, а само комисионно възнаграждение? Дори и да се съглася, че неговата оферта е „по-евтина“ с 90 лева, защо общината не му възложи да сключи борсовите договори с отстъпка в размер на минимум 4% ? И тук не може да виним брокера- той си е изпълнил поставената поръчка-
спецификация.
Но ето как, като спестяват комисионното възнаграждение на брокера “Милков 63" ЕООД, само по сключения борсов договор №1233/21.12.2021 год.

Общината губи 27 834,30 лева!
И това не е внушение, а факт!
В този смисъл е озаглавено и моето питане към общината - за сключени финансово неизгодни договори. По аналогичен начин са сключени и останалите два договора за горива - на неоправдано по- високи цени, като на Община Русе, въз основа на сключените неизгодни борсови договори с „Униброкс“ ЕООД, е нанесена значителна финансова щета в размер на общо 59 919,98 лв. без ДДС към 15/17.06.2022 г. по трите договора.
Няма да коментирам, че цялата процедура по ЗОП, с въведените в нея
критерии, води до пряко ограничаване кръга на потенциалните участници, като са нарушени принципите за недопускане на дискриминация, осигуряването на свободна конкуренция и равнопоставеност, разписани в чл. 2, ал. 1 от ЗОП. Нарушена е и основната цел на закана, която е формулирана в чл.1, ал.1, т.1 – осигуряване на ефективност при
разходване на публичните средства!
Та така, скъпи приятели, позицията ми остава непроменена!
Прилагам отговора на общината на поставеното от мен питане, таблица с изчисления на загубата за общината, а ако някой се съмнява, че Милков 63" ЕООД има входирана оферта № 30-7214-2 от 10.12.2020 год., предоставям за запознаване същата!

Всички новини от Русе