Комисията по заетост единодушно съгласува Държавния план-прием за 2024/2025 учебна година. Това стана по време на днешното заседание на комисията, което се проведе в присъствието на областния управител инж. Александър Пандурски, неговия заместник Мария Зарева, началника на РУО - Кюстендил Мая Стойчева, зам.-кметовете на Дупница, Сапарева баня и Бобошево - Валентина Караганова, Илияна Базиргянова и Миланчо Геров. Представители на институции, на бизнеса и на работодателски организации също изразиха мнения по темата и дадоха становища.

Държавният план-прием за област Кюстендил предстои да бъде одобрен окончателно от Министерство на образованието и науката след края на месец април.

По време на днешното заседание старши експерт Силвия Тонева направи отчет-анализ за учебната 2023 - 2024 г. “36 са реализираните паралелки от заложени 38. Реализирани са 20 STEM паралелки, а 24 паралелки са реализирани за професионално образование. 23 паралелки са в дневна форма на обучение и 1 - в дуална”, посочи Тонева. Тя обясни, че целевите стойности са постигнати.

Пред комисията старши експертът представи и предложението на РУО за държавния план-прием за 2024/2025 учебна година.

“По прогнозни стойности 911 ще са учениците за държавния план-прием след 7-ми клас. Предложеният прием е за 36 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища. Планирани са 22 паралелки в 12 професионални направления”, коментира Тонева.

Пред Комисията по заетост тя презентира още: 22 паралелки за професионално образование, в т.ч.: 20 паралелки в дневна форма на обучение и 2 паралелки в дуална форма на обучение.

За развитие на жизнеспособен туризъм и възстановяване на традициите в тази област се предлагат специалности към професиите „Организатор на туристическа агентска дейност“, „Ресторантьор”, „Хотелиер”, „Готвач”.

За развитие на конкурентноспособно селско стопанство, преработвателна промишленост, овощарството и подпомагане на селскостопанските производители се предлага специалност „Трайни насаждения“ от професия „Техник - растениевъд“.

За реализиране развитието на транспортната инфраструктура и оптимизиране на енергийната инфраструктура се предлагат специалности към професии „Електротехник”, „Електромонтьор“, „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“, „Техник на транспортна техника”.

За стимулиране на малкия и среден бизнес, разнообразяване на регионалната икономика и укрепване на бизнес-структурата се предлагат специалности към професии „Икономист“, „Офис-мениджър”, „Икономист-информатик”, „Организатор Интернет приложения“, „Приложен програмист“, „Компютърен график“, „Техник на електронна техника“, „Техник на компютърни системи“, „Оператор в производството на облекло”.

В предложението за държавния план-прием е включена една нова специалност - „Компютърна техника и технологии“ от професия „Техник на компютърни системи“, която е заявена от Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“, гр. Дупница за изучаване за първи път през учебната 2024/2025 година.

14 са профилираните паралелки в дневна форма на обучение: чужди езици - Английски/Испански език – 1,5; Испански/Английски език – 1; Английски/Немски – 1,5; Немски/ Английски – 1; Математически – 2; Софтуерни и хардуерни науки – 3; Природни науки – 2; Хуманитарни науки – 1 и Предприемачески – 1.

Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профилирани към професионални паралелки е 38,89% към 61,11%.

От предложените 36 паралелки за държавен план-прием за учебната 2024/2025 година 21 паралелки / 58,33% / са в STEM профили и STEM професии. От предложените 14 профилирани паралелки в STEM направленията са 8 паралелки – 57,14%. От предложените 22 паралелки за професионално образование в STEM професии са 13 паралелки – 59,09%.

Началникът на РУО Мая Стойчева заяви, че с така предложения държавен план-прием за учебната 2024/2025 година се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици и се осигурява качествено образование и подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плана за икономическо развитие на област Кюстендил.

В държавния план-прием за 5-ти клас се очаква броят на учениците да е 830 ученици. За 5-ти клас РУО предлага само 1 паралелка. Това предложение е съобразено с Наредба 10 за организация на училищното образование. От Община Кюстендил се даде предложение да има две паралелки повече. Комисията по заетост прие корекцията за две паралелки.