И през новия програмен период стопаните в необлагодетелствани райони ще могат да кандидатстват за подпомагане. Изискванията са определени в Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенция „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Общественото обсъждане продължава до 25 май.

Вижте Наръчника за кандидатстване за директни плащания за Кампания 2023

Интервенцията ще се прилага в три направления: Плащания за планински райони (НР1); Плащания за райони, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2) и Плащания за райони със специфични ограничения (НР3).

Подпомагането ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар допустима земеделска площ. Тя трябва да е с минимален размер от 0,5 ха и да е на разположение на земеделския стопанин съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП.

Кандидатите подават заявление за подпомагане по условията и реда на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (Обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.).

Изчисленията на финансовата помощ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. Те са определени по следния начин:

Държавен фонд „Земеделие“ има право да намалява размера на плащането, отказва изцяло или частично плащане и да налага административни санкции, когато:

1. заявените площи по интервенцията са с размер под минималния;
2. кандидатът е заявил площи, които не стопанисва;
3. кандидатът е заявил площи, които не отговарят на условията за допустимост на подпомагане;
4. за една и съща площ са подадени две или повече заявления и застъпването на площи не е отстранено;
5. кандидатът за подпомагане не е ползвател на заявените земеделски площи съгласно чл. 41, ал. 3 от ЗПЗП;
6. заявените за подпомагане площи са оценени като неотговарящи на условията за допустимост за подпомагане при проверките.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg