Концентрацията на фини прахови частици във въздуха на Варна намалява. Това сочи отчетът за изпълнение на актуализираната „Програма за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на община Варна“ за 2021 г., който беше приет от комисията по “Опазване и възпроизводство на околната среда“ към местния парламент.

И в двете автоматични измервателни станции във Варна – до СУ „Ангел Кънчев и в кв. „Чайка“, се наблюдава тенденция за намаляване на нивата на ФПЧ10 в годишен аспект. Също така в сравнение с предходните две години се отчита и намален брой превишения на средноденонощната (24-часова) норма, показват данните.

Най-високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани в пунктовете през зимните месеци в резултат на използването на твърди горива за отопление на домакинствата и характерните за сезона високи скорости на вятъра, температурни инверсии и наличие на мъгли, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.

През 2021 г. в АИС „СУ Ангел Кънчев“ при измерени 355 средноденонощни концентрации 12 са превишили прага от 50 µg/m3. През предходната година от 326 измервания 32 от тях са над прага, а през 2019 г. има 31 превишения, сочи статистиката.

В АИС „Чайка“ са отчетени 365 средноденонощни концентрации, като само 7 са превишили праговата стойност.  През 2020 г. са регистрирани 16 бр., а през 2018 г. – 19 бр. стойности над прага.

За територията на община Варна основен източник на фини прахови частици остава изгарянето на твърди горива и дървесина за битово отопление. Изчислено е, че от тях се емитират 43,4% от общото количество ФПЧ10. Вторият най-голям замърсител е пътният транспорт с 42,8%. В резултат на производствените процеси се емитират 13,2% от емисиите на ФПЧ10, показват данните от отчета.