Централното отопление за около 4100 домакинства в Габрово е гарантирано по Закона за енергетиката (ЗЕ) при прекратена лицензия на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД. Това се казва в становище на омбудсманът Диана Ковачева в отговор на запитване от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

От пресцентъра на институцията съобщават, че поводът е заявлението на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, внесено в Регулатора през август т.г., за предсрочно прекратяване на две лицензии на дружеството и преустановяване топлоснабдяването в града, заради което КЕВР поиска официално становището на омбудсмана.

Става въпрос за лицензия № Л-008-03 от 17 октомври 2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от същата дата за „пренос на топлинна енергия“, издадени на дружеството.

В отговора си до КЕВР проф. Ковачева подчертава, че посочените две лицензии, издадени от Регулатора на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, не са публично достъпни. Освен това обръща внимание и на факта, че лицензиите и приложенията към тях са изцяло поверителни, поради което омбудсманът или друго трето лице няма възможност да заяви становище по конкретни аспекти от изпълнението или прекратяването на тези лицензии.

Въпреки това омбудсманът взима отношение в защита на битовите клиенти като подчертава, че дружеството „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, в качеството на лицензиант, е задължено да продължи да осъществява лицензионната си дейност до издаване на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 56, ал. 3 от Закона за енергетиката, съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗЕ. 

„Законодателят е предвидил, когато в срока на предизвестието, с което лицензиантът е поискал прекратяване на лицензията, не бъде определен нов лицензиант, КЕВР назначава особен търговски управител (съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗЕ), който приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление. Особеният търговски управител продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант“, пише Диана Ковачева.  

Тя е категорична, че с евентуалното прекратяване на въпросните две лицензии на „Топлофикация – Габрово“, не трябва да прекъсва функционирането на инсталираните мощности за производство и пренос на топлинна енергия - собственост на дружеството.  

„Важно е да отбележа също, че според констатациите на КЕВР, отразени в Решение № И5-Л-008/23.12.2019 г. за продължаване на срока на двете лицензии с 15 години - до 17.11.2035 г., както и в Решение № БП-15/23.12.2019 г. за одобряване на бизнес плана на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД за периода 2020-2024 г., производствените и преносните съоръжения на дружеството са в добро техническо състояние и са налице технически възможности те да функционират в посочения срок. Освен това разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал“, посочва още общественият защитник.  

Проф. Ковачева обръща внимание и на факта, че през последните няколко отоплителни сезона в институцията на омбудсмана са постъпили множество жалби и сигнали от битови клиенти на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД заради честите и непланови спирания на топлоснабдяването и влошеното качество на услугата. 

„В началото на тази година поставих този проблем отново на Вашето внимание и КЕВР извърши извънредна проверка на дружеството относно изпълнението на неговите лицензионни задължения и конкретно за спазването на показателите за качеството на топлоснабдяването. Тогава „Топлофикация - Габрово“ ЕАД самостоятелно взе решение за отпускане на определени финансови компенсации на битовите клиенти, засегнати от несигурното топлоподаване. Формално обаче, нарушения на показателите за качеството не бяха установени от КЕВР, което на свой ред поставя въпрос доколко прилагането на тези показатели е ефективно и до каква степен те изпълняват своето предназначение в защита на интересите на крайните потребители“, подчертава Диана Ковачева. 

В заключение омбудсманът е категорична, че евентуалното прекратяване на лицензията на „Топлофикация - Габрово“ ЕАД за дейността „пренос на топлинна енергия“ не трябва да доведе до прекратяване на топлоснабдяването на битовите клиенти в гр. Габрово. 

     Становището тук: https://www.ombudsman.bg/bg/n/ombudsmanat-otoplenieto-na-gabrovo-e-garan-2102