Има интерес към разработване на концепции за Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в област Видин, е изводът от проведените две срещи и допитване до заинтересованите страни, проведени от управителя на Областен информационен център-Видин д-р Мариела Савкова, в качеството й на регионален медиатор към Експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район за планиране, които се проведоха в периода от 14.06.2023 г. до 5 август 2023 г.

В рамките на този първи етап от кампанията за популяризиране на първата покана за кандидатстване с ИТИ (със срок 27 септември 2023 година) срещи се проведоха със заместник-областния управител Ани Арутюнян, представители на общините Видин, Ружинци, Ново село, Чупрене, бизнеса, неправителствените организации и медиите. Участвалите в срещите 18 представители на заинтересованите страни посочиха, че имат необходимост от съдействие за формирането на партньорства и разясняване на условията за одобрение от Регионалния съвет за развитие на Северозападния район. Заместник-областният управител Ани Арутюнян подчерта важността на ИТИ за Областна администрация – Видин и посочи, че ще осигури съдействие за партньорство на концепциите на общините от област Видин при интерес за кандидатстване по първата покана. На заинтересованите страни от бизнеса и неправителствения сектор бе обърнато внимание, че всички концепции, които се изпълняват на територията на община Видин, трябва да получат становище от Звеното за подбор на Община Видин, като част от мерките на Плана за интегрирано развитие (ПИРО).

Третата дейност, част от информационната кампания бе допитване, чрез онлайн анкета, което се проведе в периода 01-05 август 2023 г. В него взеха участие 18 представители на заинтересованите страни от област Видин: институции, бизнес и граждански организации.

Положителен аспект е високата степен на познаване на подхода ИТИ - 82,4% са посочили, че имат обща представа или са добре запознати с новия инструмент за финансиране. Относно основната цел на Интегрираните териториални инвестиции, анкетираните са отредили първо място на икономическо развитие (88%), развитието на туристически атракции, включително по река Дунав (35%) и социално приобщаване и борба с бедността (35%).

Много добро равнище на информираност (86 %) са показали участниците в анкетата при отчитане на разликата между заинтересовани страни и допустими канидати,  като са посочили че физическите лица са недопустими за кандидастване с концепции за Интегрирани териториални инвестиции.

            Един от участниците в анкетата е предложил и примерна концепция за развитието на туризма по поречието на река Дунав.

Основните изводи, които се налагат са, че анкетираните от област Видин са запознати с новият подход ИТИ и че имат интерес за кандидатстване още по първата покана за набиране на концепции. Необходими са обаче, допълнителни консултации с потенциалните кандидати за детайлно запознаване със задължителната документация, която трябва да представят, във всяка от двете фази на кандидатстване с концепция за ИТИ. Необходими са обаче, допълнителни консултации с потенциалните кандидати относно изискваната към задължителната документация във всяка от двете фази на кандидатстване с концепция за ИТИ. Други трудности за потенциалните кандидати са по посока намирането на партньори и привличане на институционална подкрепа.

Следващ извод, който се налага от индивидуалните консултации, е че местните заинтересовани страни имат необходимост от подкрепа при подборът и включването на дейности от различни сектори в една концепция, които да са тематично обвързани и допустими за финансиране. Това ще бъде и друга посока, в която ще бъдат подпомагани потенциалните кандидати от област Видин, в този първи етап на кандидатстване с концепции за ИТИ.

В този аспект и за допълнителни разяснения може да се обръщате за съдействие и информация и съдействие в офиса на Областен информационен център-Видин в гр. Видин, пл. „Бдинци“ 2, на тел. 0879 949 200 или електронна поща: oic_vidin@abv.bg

Снимки: Срещи на регионалния медиатор и управител на ОИЦ-Видин д-р Мариела Савкова с представители на Областна администрация-Видин, общините Видин, Ружинци, Чупрене и Ново село, бизнеса, неправителствения сектор и медиите.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.