Сдружение „Без граници“ информира за стартирането на проект „Гражданското общество в партньорство с местната власт“.

Той се изпълнява в партньорство с Община Левски в рамките на договор за БФП № BG05SFOP001-2.025-0218-С01/11.08.2022г., финансиран по процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики в община Левски. Потребността, която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта е укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт в община Левски чрез разработване и прилагане на ефективни механизми за създаване на прозрачно и ефективно управление в полза на гражданите.

Планирани са следните основни дейности:

1. Извършване на проучване, разработване на Анализ и отправяне на препоръки с оглед подобряване на процеса на изпълнение и мониторинг на местните политики и прилагането принципите на прозрачност, откритост и ефективност на местното управление в община Левски;

2. Разработване на онлайн платформа за гражданско участие в местните политики;

3. Разработване на правила и процедури за работа с онлайн платформата;

4. Методология за оценяване на въздействието и подобряване на средата за гражданско участие в управлението;

5. Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики.

Обща стойност на проекта е 57 834,00 лв., от които 49 158,90 лв. европейско и 8 675,10 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнението му от 11.08.2022г. до 31.12.2023г.