В Община Мездра се проведе традиционният Ден на кмета. Готовността за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и за снегопочистване на улиците в урбанизираните територии на населените места, както и събираемостта на такса смет и данък сгради - тези бяха основните теми, които бяха дискутирани на традиционния Ден на кмета, който се проведе в Община Мездра.

Кметът на общината Иван Аспарухов информира кметовете и кметските наместници, че след проведена обществена поръчка е определен изпълнител за поддържане, снегопочистване и опесъчаване през зимния сезон 2022/2023 г. на около 86 км от 105-километровата общинска пътна мрежа.

Зимното поддържане на останалите 19 км четвъртокласни пътища, както и на улиците в урбанизираната територия на гр. Мездра, е възложено на Общинско предприятие „Чистота“. В най-кратък срок селските кметове трябва да докладват за готовността им за поддържане и снегопочистване на улиците в урбанизираните територии на населените места.

Кметовете и кметските наместници получиха от отдел „Местни приходи“ справка по населени места относно задълженията на данъчно задължените лица за такса смет и данък към настоящия момент. В хода на дискусията по този въпрос стана ясно, че само за тази година са подадени повече от 1 300 декларации за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване поради неползване на съответния имот целогодишно. На практика обаче една част от декларираните имоти се ползват от техните собственици или ползватели, с което ощетяват общинската хазна.

Гл. експерт „ОМП и защита на населението“ инж. Тодор Христов обърна внимание на селските управници, че трябва да изготвят справки за жителите на съответните населени места по възраст, с цел разпределение на наличните таблетки калиев йодит в случай на ядрена авария или война.

Обсъдени бяха също транспортното обезпечаване на специализирания превоз на деца и ученици през учебната 2022/2023 г., както и мерките, които предприема Община Мездра за осигуряване на обществения превоз на пътници по автобусните линии от общинската и републиканската транспортни схеми.