Две актуални за кандидатстване процедури представи днес Областният информационен център – Русе пред представители на бизнеса: „Внедряване на иновации в предприятията“ по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“(ПКИП) и „Адаптирана работна среда“ по „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) 2021 – 2027.  Крайният срок за кандидатстване по първата е 31 януари 2024 г., а по втората – 5 януари 2024 г.

 Процедурата, която ще финансирана внедряване на иновации,  има за цел да стимулира предприятията да въведат в производството си иновативни продукти и услуги или пък иновативни процеси. Те задължително трябва да попадат в някоя от 5-те тематични области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) 2021-2027. Кои предприятия са допустими кандидати, на какви специфични условия още трябва да отговарят те, за да бъдат допустими, обясни пред аудиторията управителят на  ОИЦ – Русе Диана Аврамова. Тя разясни какво се разбира под иновация: нов или подобрен продукт или процес (или комбинация от двете), който значително се различава от предишните продукти или процеси на предприятието и който е предоставен на потенциални потребители (продукт) или е въведен в употреба от предприятието (процес). Процедурата ще финансира инвестиции в машини, съоръжения и оборудване, в придобиване или разработване на софтуер, патенти, лицензи, ноу-хау.  Допустимо е също да се инвестира в защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация, обърна внимание Аврамова. Какви са възможите режими на държавна помощ и какъв е процентът на съфинансиране от страна на кандидатите, стана ясно още от презентацията й.

Процедура „Адаптирана работна среда“ ще помогне на предприятията за по-здравословна работна среда, безопасни и устойчиви условия на труд и подобряване на стандартите за това. Кандидатите трябва да имат самостоятелна правоспособност и да са  търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон. По тази процедура са допустими всички категории предприятия, но докато при МСП безвъзмездната помощ е 100 %, то големите трябва да съфинансират с 20 % проекта си, обърна внимание експертът Габриела Стефанова. По процедурата режимът на държавна помощ е de minimis. Разработването и прилагането на „зелени модели“ за работните места и работните процеси е задължителна дейност, отбеляза Стефанова. Другите допустими дейности са: психологическа подкрепа за превенция бърнауд и последствията от Ковид пандемията, закупуване на лични предпазни средства, специализирано работно облекло, осигуряване на колективни предпазни средства , вкл. обезопасяване на съществуващи производствени обекти, и осигуряване на социални придобивки на работещите, като места за отдих, спорт, хранене, бани и др. Стефанова обясни какви са допустимите разходи и подчерта колко е важно те да бъдат добре обосновани, вкл. чрез оценката на риска.

И по двете процедури „Внедряване на иновации в предприятията“ и „Адаптирана работна среда“ финансирането зависи от това дали дейностите ще се реализират в 5-те слабо развити района на планиране или в единствения български район в преход – Югозападния. Идеята е да се стимулира развитието на изостаналите райони.

Участниците в срещата получиха информация за начина на кандидатстване чрез ИСУН 2020 и за необходимите документи, които се изискват на етап кандидатстване.  Присъстващите имаха възможност да задават въпроси.

В края на срещата те получиха информационни и рекламни материали на ОИЦ-Русе.