Министерство на земеделието, Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане подписаха споразумение за взаимодействие и сътрудничество при оказването на подкрепа на правоимащите лица, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителния сезон 2022-2023 г.

Целта на споразумението е предоставянето на дърва за огрев на правоимащите лица на преференциални цени, а срокът за неговото действие е до 31.12.2022 г.

Съгласно подписаното споразумение, хората, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, трябва лично или чрез упълномощен представител да посетят съответното Държавно горско стопанство или Държавно ловно стопанство на територията, на което е настоящият им адрес, за заявяване на необходимостта им от дърва за огрев и да предоставят заповедта за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво, като:

• Лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво в пари, заплащат при получаване на съответното количество дървен материал по цени и ред, определени от Министерство на земеделието.

• Лицата, на които е издадена заповед за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво в натура, получават съответното количество дървен материал, което се заплаща от правоимащите по реда и условията, регламентирани в чл. 5а от Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.