60 проверки за дейността на 50 обекта в областите Хасково и Кърджали са направили през януари от Регионалната инспекция по околната среда и водите. 24 от проверките са били по постъпили жалби и сигнали.


В резултат са издадени 17 предписания и са съставени 8 акта. Те са за разораване на имоти в защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000, за неподдържане на необходимото качество на вода в съответствие с изискванията и комплексно разрешително за работа на големи обекти, за неизпълнение на предписание за оросяване на път, за неизпълнени в срок мерки по прилагане на план за закриване на депа – сгуроотвали.


Издадени са 7 наказателни постановления – 2 по Закона за управление на отпадъците и 5 по Закона за биологичното разнообразие, като е сключено и едно споразумение – по Закона за водите.  


През януари е проверена ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград заради сигнал за замърсяване на въздуха и за проверка изпълнено ли е дадено предписание за прекратяване на изпускането на неорганизирани емисии от сградата на котелно помещение. При извършения обход на производствената площадка е констатирано изпускане на неорганизирани емисии от западната страна на котелното и е дадено предписание да се изпълнят мерки за прекратяване изпускането на емисиите.


Експертите от направление „Биологично разнообразие“ са направили 16 проверки, като плановите са свързани с контрол на режима на опазване и стопанисване на защитени територии. Извънредните инспекции са за реализация на инвестиционни намерения в границите на защитени зони, относно бедстващи защитени видове, регистрация на нови поколения папагали и във връзка с предложения за обявяване на нови вековни дървета.