Областният управител Йорданка Костадинова внесе жалба в Административен съд Добрич, с която оспорва Решение № 6-6 от Протокол № 6/26.03.2024 г. на Общински съвет град Добрич. Решението е от последното заседание на Общински съвет град Добрич, на което бяха гласувани нови размери на заплатите на кмета, екипа му и общинските съветници.

Съгласно правомощията си – за осъществяване на контрол по законосъобразността на актовете на местното самоуправление, Й. Костадинова счита решението за незаконосъобразно в нарушение на изисквания на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности. В мотивите на жалбата си областният управител посочва, че съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА вносител на предложение за промяна на трудовите възнаграждения е кметът. В посоченото Решение, вносител е заместник-кмет. В жалбата областният управител посочва и отсъствието на мотиви за увеличение, съгласно изискванията на чл. 4, ал.4 и 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

„С разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА законодателят е предоставил правомощия на общинския съвет да определя трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба, а ПМС № 67 от 14.04.2010 г. определя лицата, между които и кметове, които могат да получават основни месечни заплати при наличие на средства за заплати по бюджета. За да е спазено изискването на чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, са нужни воля на съответния общински съвет, наличие на свободни средства по бюджета на общината за заплати към датата на гласуване на решението и конкретно предложение на кмета на общината, каквото в конкретния случай липсва към приложените към преписите на решения по Протокол № 6 на Общински съвет Добрич допълнителни материали“ – е посочено в жалбата на областния управител Йорданка Костадинова до Административен съд Добрич, като се изразява становище, че изброените факти са достатъчно основание за основание за отмяната на Решение № 6-6.     

Оспорването по съдебен път на едно такова решение не е прецедент, тъй като в практиките на административните съдилища в страната и Върховен административен съд има определения срещу решения за увеличение на трудовите възнаграждения в общини в страната, посочва Йорданка Костадинова и допълва: - „Съгласно чл.45, ал.4 от ЗМСМА оспорването на решението в съда спира изпълнението на приетото решение“.