Министерство на образованието и науката одобри за финансиране проектите на 496 училища в цялата страна по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г. 120 от одобрените проекти са по Модул 1 „Проектиране и изграждане на нови физкултурни салони“ и по Модул 2 „Основен ремонт на съществуващи физкултурни салони“, а останалите 376 - по Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. За реализиране на програмата от държавния бюджет ще бъдат отпуснати безвъзмездно над 188 млн. лв.

Сред одобрените за финансиране проектни предложения по Модул 3 са проектите на две училища в община Мездра - за изграждане на нова спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ - гр. Мездра и за основен ремонт на съществуваща спортна площадка в СУ „Св. Климент Охридски“ - с. Зверино. Одобреното финансиране за реализирането на първия проект е 194 210 лв., а на втория - 90 000 лв. Спортната площадка, която ще бъде изградена в ОУ „Христо Ботев“, e с приблизителна площ от 995 кв. м., а тази в СУ „Св. Климент Охридски“ - с площ 984 кв. м. и размери: дължина - 60 м и ширина - 16,4 м. От новите придобивки ще се възползват повече от 500 ученици, които се обучават в двете учебни заведения.

Крайният срок за изпълнение и отчитане на всички одобрени за финансиране дейности по проектите е 31 декември 2027 г.

Целта на програмата по Модул 3 е подобряване на условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт на открито, а очакваните резултати - насърчаване на физическата активност и подкрепата за здравословен начин на живот сред подрастващите; създаване на модерна спортна база в училищата за популяризиране на физическото възпитание и спорт като част от учебния процес; подпомагане на дейностите, насочени към понижаване на дела на преждевременно напусналите образователната система; създаване на навици и умения у подрастващите да спортуват от ранна ученическа възраст; подкрепа на превенцията и намаляването на тютюнопушенето сред младите хора, употребата на алкохол и наркотици и преодоляване на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на подрастващите, последица от недостатъчната двигателна активност.